Kim jest mediator

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność.

Kto może być mediatorem? 

  • w sprawach cywilnych

Mediatorem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia, za wyjątkiem sędziego w stanie spoczynku. 
Prezesi sądów okręgowych prowadzą listy stałych mediatorów, na które może zostać wpisany mediator spełniający powyższe warunki. Ponadto stały mediator musi mieć ukończone 26 lat, nie może być karany za przestępstwo umyślne, musi znać język polski oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji.

Listy mediatorów mogą prowadzić również ośrodki mediacyjne (organizacje pozarządowe i uczelnie). Listy te są przekazywane prezesowi sądu okręgowego. Ośrodki mediacyjne samodzielnie określają wymogi jakie musi spełniać osoba, która chce zostać wpisana na listę ośrodka.

  • w sprawach karnych i nieletnich

Wykazy mediatorów i instytucji godnych zaufania prowadzących mediacje w sprawach karnych i nieletnich prowadzą prezesi sądów okręgowych.

Jak można znaleźć mediatora?


Listy mediatorów są publikowane na stronach internetowych sądów. 
Są również udostępniane zainteresowanym osobom w siedzibach sądów.

Informacje o mediatorach można również znaleźć stronach internetowych ośrodków mediacyjnych.

Kto ponosi koszty mediacji?

  • w sprawach cywilnych koszty mediacji pokrywają w całości strony.

W mediacji pozasądowej wysokość kosztów ustalają strony sporu wraz z mediatorem w umowie
o mediację.

W mediacji  ze skierowania sądu koszty mediacji określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

  • w sprawach karnych i nieletnich koszty mediacji pokrywa Skarb Państwa

http://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/kampania-mediacyjna-2011-2012/audycje-radiowe/ - mediator pilnie poszukiwany  
 

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych