Mediacja w praktyce

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych

Informacja o mediacji cywilnej

Informacja o mediacji karnej

Informacja o mediacji nieletnich

 

Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów

 

Lista stałych mediatorów nie tylko dla mediatorów z doświadczeniem

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach  -  sygn. akt III SA/Gl 1487/16

Przedmiotem postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym jest skarga na odmowę wpisu na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w K. z racji braku przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów wskazanych w § 5 rozporządzenia, które mają potwierdzać posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji przez kandydata ubiegającego się o wpis.

Spór dotyczy nie tylko wykazania wiedzy umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji ale prawidłowości wydanego rozstrzygnięcia wobec twierdzenia organu I instancji o braku uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie sygn. akt III SA/Gl 1487/16 podkreślił, że § 5 pkt 1 rozporządzenia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów z 20 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 122) nie zawiera zamkniętego katalogu dokumentów i oświadczeń, a (…) oświadczenia lub dokumenty, ujęte w tym katalogu są przykładowymi dokumentami potwierdzającymi wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji. Wobec tego brak załączenia jednego z nich albo załączenie innego, nie przesądza o braku formalnym wniosku, a tym bardziej o odmowie wpisu na listę stałych mediatorów.

Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił poglądu  Prezesa Sądu Okręgowego, że dla wykazania wiedzy i umiejętności w zakresie mediacji niezbędne jest wykazanie doświadczenia w ich prowadzeniu (…). Aby zdobyć doświadczenie trzeba prowadzić mediacje a to umożliwia wpis na listę stałych mediatorów, która podlega bieżącej aktualizacji.

Zdaniem Sądu § 5 pkt 1 nie ma katalogu zamkniętego i wnioskodawca nie musi załączyć do wniosku wszystkich wymienionych w nim dokumentów i oświadczeń z pozytywnym wynikiem, pod rygorem odmowy wpisu.

To do Prezesa Sądu Okręgowego należy merytoryczna ocena przedłożonych dokumentów i ocena, czy przesłanki do wpisu zostały spełnione.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych