O kampanii

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

W pierwszej połowie lutego ruszyła kampania „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.”

Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach realizacji Projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” (Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014) w drodze przetargu nieograniczonego zamówił przygotowanie media planu oraz realizację kampanii społecznej w Polsce na temat alternatywnej metody rozwiązywania sporów jaką jest mediacja. Realizacja kampanii przypadnie w lutym-marcu 2016 r.

Przedmiotowa kampania jest przeprowadzona na dwóch poziomach:

 1. poziom oddziaływania ogólnego na społeczne wzorce konfliktu (gdzie oczekiwanym rezultatem byłaby zmiana obojętnych lub negatywnych postaw społecznych wobec mediacji),
 2. oraz poziom oddziaływania na poszczególne grupy docelowe (gdzie oczekiwanym rezultatem byłby wzrost wiedzy o mediacji oraz zwiększenie chęci korzystania z mediacji w poszczególnych grupach)

i skupia się na dwóch zasięgach:

 1. długofalowym (gdzie rezultatem byłaby trwała zmiana postaw społecznych, tak na poziomie ogółu społeczeństwa, jak i poszczególnych grup docelowych),
 2. bezpośrednim (gdzie rezultatem byłby wzrost liczby osób korzystających z mediacji, wzrost skierowań do mediacji w grupach, od których to zależy, wzrost deklarujących wiedzę o tym czym jest mediacja, szersza obecność problematyki mediacji w dyskursie publicznym, przede wszystkim w mediach).

Celem głównym kampanii jest zapewnienie wzrostu popularności mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów i sporów przy pomocy medialnych kanałów komunikacji. Jego osiągnięcie zapewni realizacja następujących celów szczegółowych:

 1. zwiększenie częstotliwości prezentacji w mediach koncyliacyjnych wzorców konfliktu,
 2. dostarczenie opinii publicznej wiedzy ogólnej na temat mediacji,
 3. budowanie „marki” mediacji,
 4. dostarczenie poszczególnym grupom docelowym wiedzy szczegółowej na temat mediacji, istotnej z ich punktu widzenia i ze względu na ich potrzeby,
 5. medialne wsparcie procesu dialogu między środowiskami interesariuszy (różnych grup docelowych).

W ramach przedmiotowej kampanii wyróżnić należy dwie zasadnicze kategorie grup docelowych (uczestników procesu komunikacji):

 1. bezpośrednich adresatów przekazów formułowanych w ramach kampanii,
 2. oraz grupy pośredniczące,

a jednym z elementów kampanii powinno być ułatwienie dialogu między tymi grupami.

Adresaci bezpośredni to:

 1. sędziowie, referendarze sądowi, prokuratorzy, funkcjonariusze policji,
 2. ogół społeczeństwa,
 3. strony sporów,
 4. pełnomocnicy stron,
 5. przedsiębiorcy,
 6. administracja publiczna (rządowa i samorządowa),
 7. pracownicy opieki społecznej oraz pracownicy NGOs.

Grupy pośredniczące to:

 1. środowiska i organizacje wspierające mediację (stowarzyszenia mediatorów, organizacje prowadzące mediacje itp.),
 2. inni partnerzy społeczni (organizacje przedsiębiorców, korporacje prawnicze, organizacje pozarządowe),
 3. medialni partnerzy w komunikacji (dziennikarze, twórcy, osoby decydujące o profilu programowym mediów – dyrektorzy programowi, redaktorzy naczelni, właściciele itp.).

 

Realizacja kampanii będzie składała się z następujących modułów:

 1. przeprowadzenie 16 konferencji w miastach wojewódzkich,
 2. promocja mediacji w mediach społecznościowych (Facebook i in.),
 3. publikacja ogłoszeń i artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej (dzienniki i      tygodniki regionalne),
 4. produkcja krótkiego filmu/spotu o mediacji (pozwalająca na jego późniejsze wykorzystanie),
 5. opracowanie dodatkowych narzędzi promocji (m. in.: szkolenia dla młodych przedsiębiorcó, zajęcia na uczelniach wyższych, aplikacja mobilna, punkty informacyjne w sądach, konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjów, quiz wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych